Avís Legal

Legal Hotel Restaurant Llevant S.L.
Condicions legals
CONDICIONS GENERALS DE www.hotel-llevant.com
La utilització dels serveis o la contractació de productes a www.hotel-llevant.com suposa l'acceptació de les següents condicions generals:

1 .- Acceptació i disponibilitat de les Condicions Generals de Contractació.
Mitjançant l'acceptació del present contracte, vostè declara: 
a) Que és una persona major d'edat i amb capacitat per a contractar. 
b) Que ha llegit i accepta les presents condicions generals. 
Aquestes condicions generals (en endavant, "les Condicions Generals"), regulen la relació jurídica que emana dels processos de contractació realitzats entre els usuaris-clients (en endavant, "els Clients") de la pàgina web de www.hotel-llevant.com ubicada a la url www.hotel-llevant.com propietat de HOTEL RESTAURANT LLEVANT SL, amb el CIF - B 17386699 i adreça Carrer Francesc de Blanes, 5 - 17211 Llafranc, Girona (en endavant "www.hotel-llevant.com" ). 

2 .- Legislació i normes aplicables. 
Les presents Condicions Generals, estan subjectes al que disposa a la Llei 7 / 19988, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7 / 1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, ia la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, de la llei Espanyola. 

3 .- Modificació de les Condicions Generals
Hotel Restaurant Llevant podrà modificar les Condicions Generals notificant als Clients amb antelació suficient, a fi de millorar els serveis i productes oferts a través de www.hotel-llevant.com. Les modificacions de les Condicions Generals es publicaran a la pàgina web de www.hotel-llevant.com, per la qual cosa hauran de ser consultades pels Clients periòdicament.

4 .- Continguts
Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per: 
hotel-llevant.com utilitzant fonts internes i externes de tal manera que hotel-llevant.com únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna. 

5 .- Propietat Intel·lectual i Industrial
Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de hotel-llevant.com i de les diferents pàgines web pertanyents a aquest, així com dels elements continguts en aquest i en les seves pàgines web (inclosos, amb caràcter enunciatiu que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logotips, continguts, imatges, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, bases de dades i altres elements que apareixen en hotel-llevant.com), llevat que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de hotel-llevant.com o de tercers. en aquest sentit, el titular d'aquest lloc web fa expressa reserva de tots els drets. 
Igualment, tots els noms comercials, dominis, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el·lloc, estan protegits per la llei. 
hotel-llevant.com no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús públic i / o comercial a l'usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb aquest lloc, les seves pàgines web i els serveis oferts en aquestes. L'usuari únicament i exclusivament podrà accedir a aquests elements i serveis per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la utilització de la totalitat o part dels continguts d'aquest web i pàgines web pertanyents al mateix amb propòsits públics o comercials , la seva distribució, comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, així com la seva modificació, alteració o descompilació tret que per a això es compti amb el consentiment exprés i per escrit de hotel-llevant.com.

6 .- Ús del servei i responsabilitats 
www.hotel-llevant.com no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis, quedant exonerat per qualsevol tipus de responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats a causa de la indisponibilitat del servei per causes de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat. 
www.hotel-llevant.com no es fa responsable del contingut dels enllaços a altres pàgines web que no siguin titularitat seva i que, per tant, no poden ser controlades per aquesta. 
El client manifesta que coneix que la informació facilitada per www.hotel-llevant.com a través dels seus serveis, no té caràcter legal i únicament s'ofereix a efectes informatius. 

7 .- Privacitat i Protecció de Dades Personals
Mitjançant el lliurament de l'adreça de correu electrònic o altres dades personals, requisit necessari per a la contractació de certs serveis, els Clients donen el seu permís perquè aquestes adreces siguin tractades ia més, utilitzades per enviar comunicacions comercials de promoció o publicitat dels serveis i productes oferts per www.hotel-llevant.com. www.hotel-llevant.com posa a disposició dels Clients l'adreça de correu electrònic info@hotel-llevant.com, perquè els clients puguin exercir els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició. 

8 .- Notificacions 
Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que hagin d'efectuar per les parts en relació amb les presents Condicions Generals, s'hauran de fer per escrit i s'entendrà que han estat degudament realitzades quan hagin estat lliurades en mà o trameses per correu ordinari al domicili de l'altra part o al correu electrònic d'aquesta, o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l'altra.

9 .- Nul·litat i ineficàcia de les Clàusules 
Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició oa la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

Descarregar PDF