AVÍS LEGAL

El lloc web i el domini www.hotel-llevant.com corresponen a Llevant Fora Puntes SL (en endavant l’HOTEL LLEVANT), amb CIF B17386699, domicili al Carrer de Colomers n1, 3r 1a, 17200 Palafrugell, telèfon 972 300 366 i adreça electrònica info@hotel-llevant.com. Figura inscrita al Registre Mercantil de Girona, fulla 22874, foli 141.

      

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a HOTEL LLEVANT o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. L’HOTEL LLEVANT presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. L’HOTEL LLEVANT autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. L’HOTEL LLEVANT es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a  https://www.hotel-llevant.com (framing).

 

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que l’HOTEL LLEVANT actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això l’HOTEL LLEVANT manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a l’HOTEL LLEVANT fins a la contractació expressa d’una comanda.

L’HOTEL LLEVANT es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

L’HOTEL LLEVANT no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

 

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeix el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.